جوزا 28, 1396

تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بانک ملی افغان در رابطه به امتیاز پول بدل اعاشه محصلان روز چهار شنبه مورخ 24 جوزا سال 1396 توسط دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس پ

جوزا 28, 1396

روز چهارشنبه 24/جوزا سال روان، جلسه یی به اشتراک آمرین دیپارتمنت در دفتر معاونیت علمی دایر گردید که روی بهبود کیفیت تدریس در سطح دیپارتمنت ها بحث صورت گرفت.هکذا اهم

جوزا 27, 1396

روز سه شنبه مورخ 23جوزا سال جاری، سمینار تجلیل از روز جهانی محیط زیست از طرف محصلان دیپارتمنت حفاظت از محیط زیست با حضور داشت هیأت رهبری پوهنتون ، استادان ومحصلان درادی

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD